Obchodné podmienky

 

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom portálu naradiedoruky.sk

 

 
článok 1   Všeobecné ustanovenie
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je VEOS, s.r.o., so sídlom Novozámocká 102, 949 05 Nitra, IČO: 36 541 168, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 12495/N, DIČ: 2020149065 (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
 
Kontaktné údaje predávajúceho:
email: eshop@naradiedoruky.sk
telefón: +421 37 652 50 30
 
 
poštová adresa:
VEOS, s.r.o.
Novozámocká 102
949 05 Nitra
 
číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Tatra Banka   SK3411000000002627776549
Slovenská Sporiteľňa   SK6309000000005048489290
 
orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1
telefón: +421 37 772 02 16
fax: +421 37 772 02 24
 
článok 2   Postup pri objednávaní
Zákazník si môže v elektronickom obchode objednať akýkoľvek tovar, pri ktorom je umiestnené tlačidlo “ikona nákupného košíka“. Po zadaní počtu kusov a kliknutí na ikonu nákupného košíka, sa objednaný tovar automaticky pridá do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou v systéme VEOS. Pri registrácii je zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém VEOS vyžaduje. Informácie , ktoré budú poskytnuté prostredníctvom objednávkového formulára , slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a spoločnosť VEOS, s.r.o. ručí za to, že nebudú ďalej poskytované tretím osobám a ani inak komerčne využité . Po registrácii bude každému zákazníkovi priradené prihlasovacie meno, ktorým sa bude pri nákupoch hlásiť v systéme VEOS. Pod týmto menom budú vytvárané objednávky, evidované zľavy a iné výhody pre každého zákazníka. Prihlasovacie údaje (vrátane osobného kódu prideleného systémom VEOS) odporúčame zákazníkovi zapísať a uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť.
Po vytvorení objednávky bude táto zaregistrovaná v systéme VEOS. Systém VEOS zaregistrovanie objednávky potvrdí oznámením o prijatí objednávky. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí objednávky sa objednávka považuje za doručenú a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a spoločnosťou VEOS, s.r.o. a obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre zákazníkov VEOS, s.r.o.
Systém VEOS umožňuje zákazníkom prístup k informáciám o stave svojich objednávok (zaregistrovanie, prijatie, storno, úhrada, expedovanie) po autorizácii svojimi prihlasovacími údajmi.
článok 3   Platobné podmienky
Všetky ceny tovarov sú uvádzané s DPH. Zákazník má možnosť zvoliť si spôsob úhrady objednávky: dobierka, prevod na účet, TatraPay.
článok 4   Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje dodať objednaný tovar zákazníkovi najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky v čase do 12:00, v prípade objednávok potvrdených po 12:00 najneskôr do 4 pracovných dní.
Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka. Ak nedôjde k dohode spoločnosti VEOS, s.r.o. a zákazníka o dodaní tovaru v náhradnej lehote, o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene, ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje, do 15 dní vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
Spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje dodať tovar zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme VEOS ako miesto doručenia prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Kuriérska spoločnosť po 18. hodine zásielky nedoručuje. Cena za dopravu sa zákazníkovi zobrazuje vo faktúre. Predbežná cena za dopravu sa zobrazuje v objednávke tovaru. Cena je vypočítaná z váhy zásielky a kilogramovej sadzby, diaľničných a palivových príplatkov kuriérskej spoločnosti. Kilogramové sadzby, diaľničný a palivový príplatok je obchodným tajomstvom kuriérskej spoločnosti a spoločnosti VEOS, s.r.o.. Ak je hodnota fakturovaného tovaru nižšia ako 150 € bez DPH bude doprava tovaru realizovaná na náklady zákazníka. Ak je hodnota fakturovaného tovaru vyššia ako 150 € bez DPH, spoločnosť VEOS, s.r.o. dodá tovar zákazníkovi na svoje náklady (v rámci dodania v celej Slovenskej Republike). Manipulačný poplatok za dobierku 1,66 € + DPH sa účtuje vždy. Ak zákazník zásielku nepreberie z dôvodu neprítomnosti alebo dôvodu, o ktorom spoločnosť VEOS, s.r.o. vopred neinformoval, zaniká mu nárok na bezplatné doručenie tovaru.
článok 5   Storno objednávky
Storno objednávky zo strany zákazníka: zákazník má právo stornovať objednávku, telefonicky na čísle 037 6525030 alebo e-mailom na adresu veos@veos.sk v prípade, že cena z objednávky (zálohovej faktúry) ešte nebola uhradená. V prípade, že zákazník stornuje objednávku po uhradení ceny z objednávky (zálohovej faktúry), postupuje sa podľa článku 6.
Storno objednávky zo strany VEOS, s.r.o.: predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch: ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť VEOS, s.r.o. bude bezodkladne kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti VEOS, s.r.o. a zákazníka o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, spoločnosť VEOS, s.r.o. sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet, cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.
článok 6   Poučenie o práve zákazníka odstúpiť od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Je nevyhnutné, aby kupujúci v uvedenej lehote odoslal list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Formulár odstúpenia od zmluvy je k dispozícii tu.
článok 7   Reklamačné podmienky
Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď, pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. V takomto prípade je povinný spísať s vodičom protokol o škode, alebo zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup stanovený v Reklamačnom poriadku pre zákazníkov VEOS, s.r.o.. V prípade, že reklamovaná chyba výrobku bola spôsobená zákazníkom - poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, nevhodným skladovaním, zákazník je povinný nahradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s vybavením reklamácie. Spoločnosť VEOS, s.r.o. nezodpovedá za chyby na tovare, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nadmerným používaním.