Odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 

  • Komu: VEOS, s.r.o, Novozámocká 102, 949 05 Nitra
  • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............
  • Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............   
  • Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   
  • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............   
  • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   
  • Dátum ..............   

(*) Nehodiace sa prečiarknite.